« Terug

 

Beleidsplan 2015-2020 en Jaarplan 2015 | Kennisinnovatie

 

Hieronder zijn twee stellingen uitgelicht uit het beleidsplan 2015-2020 en jaarplan 2015 die betrekking hebben op de activiteiten van kennisinnovatie van de NVBT.

Geef feedback!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLING 4.
In 2020 zijn kennisnetwerken het kloppend hart van de NVBT

 

Subdoelen:

  • In 2020 moet er voor ieder werkveld tenminste één kennisnetwerk zijn.
  • In 2020 moeten er voor ieder werkveld tenminste twee productbeschrijvingen ontwikkeld zijn.
  • In 2020 is het normaal dat beeldend therapeuten vanuit hun kennisnetwerk lezingen geven op studiedagen/symposia binnen hun werkveld.
  • In 2020 zijn er aantoonbaar meer publicaties over beeldende therapie dan in 2015.

 

In deze tijd is er steeds meer aandacht voor naar wat werkt tegen een concurrerende prijs bij welke cliënt. Men verwacht van de professional dat hij na het klinische redeneerproces zijn handelen met een rationale onderbouwt. Lag tot voor kort nog de aandacht op wat werkt in de beeldende therapie, nu is deze definitief verschoven naar wat werkt voor de cliënt.

 

In 2015 zal er een begin gemaakt worden zodat kennisnetwerken hierin steeds meer de spil vormen om deze onderbouwing te leveren.

 

  • Kennisnetwerken kunnen mono disciplinair (alleen beeldend therapeuten, op NVBT niveau) of multidisciplinair (mix van vaktherapeuten, op FVB niveau) zijn.
  • Kennisnetwerken worden geformeerd rondom een doelgroep en een specifiek probleemgebied of een methode. Doorgaans zijn deze gekoppeld aan een werkveld.
  • Kennisnetwerken brengen de aanwezige theoretische kennis en onderzoeken in kaart.
  • Kennisnetwerken zetten praktijkkennis om in modules, die door het netwerk gedragen worden en zij ontwikkelen productbeschrijvingen die zij door het CPMO laten toetsen. Deze kennis wordt beschikbaar voor andere beeldend therapeuten in het werkveld zodat met deze kennis, nieuwe kennis ontsloten kan worden.
  • Kennisnetwerken zullen ook in de gelegenheid gesteld worden om studiedagen te organiseren voor het betreffende werkveld. Dit betekent dat het bestuur van de NVBT minder studiedagen zal organiseren en meer een faciliterende rol richting de kennisnetwerken zal hebben.
  • Kennisnetwerken gaan beleidsvoorstellen maken richting het bestuur van de NVBT.

 

Aansluiting ontwikkelingen FVB
Met deze ontwikkeling sluit de NVBT naadloos aan bij het beleid van de FVB. De FVB ontwikkelt stuurgroepen waardoor onderwijs, onderzoek, product- en moduleontwikkeling en de kennisnetwerken (de praktijk) nauw met elkaar gaan samenwerken.

 

Hier liggen kansen om grote slagen te slaan als het gaat om kennisontwikkeling. De dreigingen om de doelen niet te halen liggen vooral in het vinden van een evenwicht in de belastbaarheid van leden. Hoe meer leden meedoen hoe groter de kans van slagen. Tegelijkertijd is het ook zaak om de stuurgroepen niet over te belasten zodat zij hun werk naar de praktijk onvoldoende kunnen uitvoeren. De NVBT zal hierin een sturende rol op zich moeten nemen om het proces te monitoren zodat de kennisnetwerken effectief en succesvol zijn.

 

Regiogroepen
De rol voor de regiogroepen is op dit moment vooral weggelegd voor het onderhouden van contacten van vrijgevestigde beeldend therapeuten en voor leden zonder werk. Een delegatie van de NVBT zal in 2015 met de voorzitters van de regiogroepen om tafel gaan om te onderzoeken of en hoe zij kunnen bijdragen in duurzame kennisontwikkeling.

 

STELLING 5.
In 2020 is impliciete aanwezige kennis expliciet gemaakt in een database die gekoppeld is aan de website van de FVB en de NVBT.

 

De database en website van de FVB (www.vaktherapie.nl) is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De NVBT draait op dit moment op een tijdelijke website. Op dit moment wordt er hard nagedacht over de inrichting van een nieuwe website met database.

 

De verwachting is dat hier in 2015 besluiten over zullen worden genomen. Deze nieuwe database moet gaan functioneren als een collectief geheugen waarin leden kennis gemakkelijk terug kunnen vinden. De demonstratie die hierover is gegeven is veelbelovend. Het betekent echter wel dat er veel input nodig is.

 

In 2015 zal er nagedacht worden over hoe we zoveel mogelijk leden, opleidingen, kennisnetwerken etc. kunnen betrekken bij het realiseren van de inhoud. Er zal een denktank geformeerd worden om hiervan een samenhangend geheel te maken zodat studenten, leden, verwijzers hier in 2020 eenduidige informatie vinden.

 

Geef feedback!

 

Bekijk het hele plan (PDF bestaande uit zes pagina's)